Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायर्कान्यवन सम्बन्धमा सरकारी संचार माध्यमहरुका प्रमुखसँग गरिएको बैठकको झलक

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायर्कान्यवन सम्बन्धमा सरकारी संचार माध्यमहरुका प्रमुखसँग गरिएको बैठकको झलक

 

 

 

© copyright 2019 and all right reserved